KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

W ŻARNOWCU

„Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my,pamiętai zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.”

                                                                                                J.Korczak

 „Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.”

                                                                                                J.Korczak

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Oddział przedszkolny jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

 Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować

 w środowisku lokalnym osiągnięcia oddziału przedszkolnego i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Statucie oddziału przedszkolnego
 • Programie wychowawczym

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.


 I. WIZJA NASZEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę i radosną zabawę.
 • Otacza je troską i miłością, ułatwiając adaptację szkolną.
 • Jest miejscem bezpiecznego poznawania świata.
 • Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój.


II. MISJA NASZEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse na indywidualny rozwój.
 • Budujemy u dzieci system wartości, wskazując co jest dobre a co złe.
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
 • Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
 •  Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.


III. CELE I ZADANIA

 • Oddział przedszkolny osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania oddziału przedszkolnego nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Realizacja programu adaptacyjnego
 •  Diagnozowanie umiejętności dzieci ,potrzeb poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej.
 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznych do pracy z dziećmi.
 • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych poprzez:
 • profilaktykę wad postawy;
 • ćwiczenia zaburzeń funkcji językowych;
 • zmiana nawyków żywieniowych;
 • dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia;
 • codzienne wyjścia na świeże powietrze.
 • Objęcie nauką języka angielskiego wszystkich wychowanków przedszkola.
 • Stwarzanie dzieciom miłej i przyjaznej atmosfery pobytu w przedszkolu.


IV PROCESY ZACHODZĄCE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 • W oddziale przedszkolnym opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Oddzial przedszkolny zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W oddziale przedszkolnym opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.


V KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Edukacja przez sztukę.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
 • Zwiększenie integracji rodziny z oddziałem przedszkolnym.
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego, dobra opinia o działalności oddziału przedszkolnego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi oddział przedszkolny.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności oddziału przedszkolnego w środowisku.
 • Stałe wzbogacanie bazy oddziału przedszkolnego o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

Przedszkolak idący do szkoły jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty,
 • wrażliwy, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma  wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.


VI. ZARZĄDZANIE ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy oddziału przedszkolnego.
 •  Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.


VII WSPÓŁPRACA DYREKTORA Z NAUCZYCIELAMI

ODDZIAŁU PREDSZKOLNEGO

 • Zachęcanie do podejmowania dokształcania i doskonalenia.
 • Stwarzanie warunków do podnoszenia swoich umiejętności kompetencji zawodowych.
 • Wykorzystywanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce.
 • Doposażenie bazy oddziału przedszkolnego.


VIII WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Sposoby współpracy z rodzicami – zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, tablica ogłoszeń, strona internetowa.
 • Organizacja pikniku rodzinnego.
 • Organizacja uroczystości oddziału przedszkolnego.
 • Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, konsultacji psychologa, szkoleń i warsztatów dla rodziców.
 • Zachęcanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości oddziału przedszkolnego.
 • Pozyskiwanie rodziców do pomocy na rzecz poprawy warunków edukacyjnych i wychowawczych oddziału przedszkolnego.

IX FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 • Oddział przedszkolny współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W oddziale przedszkolnym wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Działalność oddziału przedszkolnego promowana jest w środowisku.
 • Współpraca z biblioteką szkolną.
 • Współpraca ze szkołą podstawową.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!