ZARZĄDZENIE Nr 02/2018/Ż-K
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
z dnia 24 stycznia 2018 r.


w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej

im. Janusza Korczaka w Żarnowcu

                Na podstawie art.772§11 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z poź.zm) oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, tracą moc:
   1) Zarządzenie Nr 03/2009/Ż-K Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarnowcu z dnia
      24.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu   wynagradzania pracowników
      samorządowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam specjaliście ds. kadrowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

 

Dyrektor Szkoły

Załącznik:
  regulamin wynagradzania pracowników samorządowych 

 

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!